26 mrt 2015 17:08

Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Op voorstel van minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.

De richtlijn 2012/28/EU zorgt ervoor dat bepaalde instellingen, na een zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbende en mits registratie van een werk in een databank beheerd door het Harmonisatiebureau voor de interne markt, voor bepaalde doeleinden gebruik mogen maken van verweesde werken, zonder daarvoor toestemming te hebben van de rechthebbende.

Verweesde werken zijn werken waarvan de rechthebbende onbekend of onvindbaar is, waardoor het onmogelijk is om toestemming te vragen om het werk te mogen gebruiken, en soms is het niet mogelijk om te bepalen of er nog wel auteursrecht op het werk rust. De richtlijn zal tegemoetkomen aan de belangen van instellingen en organisaties die veel te maken hebben met het gebruik van werken, zoals bibliotheken, musea, publieke omroeporganisaties en onderwijsinstellingen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken