10 nov 2023 21:01

Omzetting van de EU-richtlijn inzake cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de Europese Richtlijn 2022/2555van 14 décembre 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (de zgn. 'NIS-2' Richtlijn), omzetten in Belgisch recht.

De voorliggende wet zal de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerken en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid – die de Richtlijn 2016/1148 van 6 juli 2016 (de zgn. ‘NIS 1’ Richtlijn) uitvoerde, vervangen

Richtlijn 2022/2555 heeft de volgende doelstellingen:

  • de door cyberveiligheid betrokken sectoren en types van entiteiten uitbreiden
  • de risicobeheersmaatregelen inzake cyberbeveiliging en melding van incidenten versterken
  • informatie over cyberincidenten of cyberrisico’s delen
  • de toezichts- en sanctiemaatregelen versterken
  • de Europese en nationale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten garanderen
  • een coherente aanpak op Europees niveau garanderen

Richtlijn 2022/2555 sluit perfect aan bij de strategische doelstelling van België om tegen 2025 een van de minst kwetsbare Europese landen te worden op het vlak van cyberveiligheid. Het voorontwerp van wet zal de Richtlijn omzetten in Belgisch recht. Het voorontwerp wordt aangevuld met een ontwerp van koninklijk besluit. 

De adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit worden opgevraagd.