02 jul 2021 18:04

Omzetting van de Europese cyberbeveiligingsverordening

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de omzetting van de Europese cyberbeveiligingsverordening.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit geven gedeeltelijk uitvoering aan de Europese cyberbeveiligingsverordening die een nieuw Europees kader creëert om vrijwillige EU-certificaten uit te reiken rond de cyberveiligheid van ICT-producten, diensten en processen in de hele Unie.

Om aan de verplichtingen van deze Europese cyberbeveiligingsverordening op nationaal niveau te voldoen, wordt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) voorgesteld als Nationale Cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA), ondersteund door een nationaal overlegplatform. 

In dit verband beoogt het voorontwerp van wet:

  • de bevoegdheden van de NCCA en de samenwerkingsmodaliteiten te definiëren
  • de werkmethode voor de uitreiking van EU-certificaten te detailleren
  • de regels voor toezicht te bepalen
  • de sancties- en klachtenprocedures te bepalen
  • een aantal wijzigingen aan de organieke wetten van een aantal sectorale autoriteiten door te voeren

Het ontwerp van koninklijk besluit doet het volgende:

  • het duidt het CCB aan als NCCA
  • het bepaalt de lijst van overheden van de nationale overleggroep
  • het bevat enkele wijzigingen aan het koninklijk besluit tot oprichting van het CCB

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt, na publicatie van de wet, ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.