30 apr 2021 18:36

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt.

Het voorontwerp beoogt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet) te wijzigen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/944 9 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. Het gaat voornamelijk om de volgende wijzigingen:

  • het versterken van de positie van de consumenten door hen beter te informeren over hun verbruik en hun rechten: de consument speelt een actievere rol en wordt zo een centrale speler op de elektriciteitsmarkt
  • nieuwe verplichtingen voor de transmissienetbeheerder met betrekking tot het beheer van de gegevens van de eindgebruiker en een verduidelijking van de opslag van elektriciteit
  • een hervorming van de elektriciteitsmarkt door de introductie van nieuwe actoren en een verhoogd toezicht door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  • internationale en regionale samenwerking die wordt versterkt door de oprichting van regionale coördinatiecentra

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU