06 mei 2022 16:32

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gedeeltelijk omzet.

Deze richtlijn draagt bij tot de versterking van de sociale dimensie van Europa als onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten. Het doel van deze richtlijn is de verbetering van de arbeidsvoorwaarden door transparantere en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Het voorontwerp van wet garandeert:

 • het recht op informatie voor een werknemer in de private en publieke sector (met inbegrip van ambtenaren) over bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden (bv. functie, loon, werkrooster)
 • de creatie van een aantal nieuwe materiële rechten voor werknemers in de private sector en contractuele personeelsleden in de publieke sector, met name
  • een aantal aanvullende beperkingen op de nog bestaande proefperiodes in de arbeidsovereenkomsten voor uitvoering van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en voor tewerkstelling van studenten
  • de onmogelijkheid voor de werkgever om een verbod op te leggen aan de werknemer om tijdens de arbeidsrelatie te werken voor andere werkgevers, behoudens wettelijk voorziene uitzonderingen
  • het waarborgen van een minimale voorspelbaarheid van werkroosters bij door de werkgever vastgelegde variabele uurroosters
  • het recht toekennen aan elke werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit om te verzoeken een vorm van werk met meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden uit te voeren en een verplichting van de werkgever hier een gemotiveerd schriftelijk antwoord te geven
  • een bescherming tegen nadelige behandeling in geval van neerlegging van een klacht tegen de werkgever wegens het niet naleven van de rechten die voortvloeien uit dit wetsontwerp, alsook een ontslagbescherming voor de werknemer die deze rechten uitoefent
 • de invoering van een aantal nieuwe strafsancties in dit kader in het Sociaal Strafwetboek

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Adviesraad Sociaal Strafrecht. Eveneens wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.