13 jan 2023 19:34

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders binnen de privésector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de autoriteiten aanduidt die meldingen kunnen ontvangen van inbreuken op het Unie- of nationale recht binnen een juridische entiteit in de private sector.

De wet van 28 november 2022 heeft de Europese richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden reeds grotendeels omgezet.

Het ontwerp van koninklijk besluit voltooit deze omzetting door de autoriteiten aan te duiden die bevoegd zijn om een externe melding van een inbreuk te ontvangen. Elk van deze autoriteiten is bevoegd voor een bepaald domein en staat in voor het onderzoek en de controle van meldingen, alsook eventuele sancties.

In dit kader wordt ook een coördinerende bevoegdheid toegekend aan de Federale Ombudsman, die fungeert als standaard bevoegde autoriteit wanneer geen enkele administratieve autoriteit over toezichtsbevoegdheden beschikt, en die betrokken is bij de herverdeling van meldingen, wanneer een melder zich richt tot een autoriteit die niet bevoegd is om de melding in kwestie te behandelen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector