10 mei 2012 19:49

Omzetting van de richtlijn elektronisch geld

Twee voorontwerpen van wet, voorgelegd door minister van Financiën Steven Vanackere, zetten de richtlijn over de toegang tot elektronisch geld en de uitoefening van het prudentieel toezicht op de instellingen die het uitgeven, in Belgisch recht om*. 

De instellingen voor elektronisch geld kennen in Europa weinig succes. In België zijn slechts twee instellingen voor elektronisch geld erkend. Andere instellingen zijn vrijgesteld van erkenning, omdat ze te weinig transacties verrichten. Daarom hebben het Europees parlement en de Raad het initiatief genomen om een aantal bepalingen te vereenvoudigen, zodat een echte interne markt tot stand kan komen.

In de eerste plaats wordt het statuut van de instellingen voor elektronisch gewijzigd. Ze worden niet langer beschouwd als een categorie van kredietinstellingen, maar worden op het vlak van het prudentieel toezicht gelijkgesteld met de betalingsinstellingen. Bovendien wordt ook de depositobescherming voor het elektronisch geld opgeheven. Daarom wordt een nieuw boek in de wet van 21 december 2009 ingevoegd dat de toegang tot de activiteit van het uitgeven van elektronisch geld en het statuut van de instellingen behandelt.

Het aanvangskapitaal van de instellingen om voor een vergunning in aanmerking te komen, wordt verlaagd. Daartegenover staat dat de instellingen voortaan over permanent kapitaal moeten beschikken om de consumenten voldoende te beschermen. Ook de bescherming van de geldmiddelen wordt stenger.

De Nationale Bank van België is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht.

Het tweede voorontwerp van wet regelt de mogelijkheid om bij de Raad van State een beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de nationale Bank van België. 

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2009/110/EG 
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.