17 mei 2024 20:12

Omzetting van de richtlijn inzake kredietservicers en kredietkopers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2021/2167 inzake kredietservicers en kredietkopers in Belgisch recht.

Het belangrijkste doel van deze richtlijn is het creëren van de juiste omgeving voor kredietinstellingen om het probleem van “niet-renderende leningen” op hun balans aan te pakken, en het verminderen van het risico op een opeenhoping van nieuwe leningen van dit type in de toekomst. Een dergelijke opeenhoping van niet-renderende leningen op hun balans zou de rol van kredietinstellingen in de financiering van de economie in gevaar kunnen brengen. Daartoe vereist dit Europese kader dat kredietservicers een vergunning verkrijgen en onder toezicht staan van bevoegde nationale autoriteiten, met name die van hun lidstaat van herkomst.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietservicers en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU