31 aug 2018 17:57

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

De richtlijn IORP II herziet en vervolledigt de richtlijn 2003/41/EG van 3 juni 2003 omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, dewelke omgezet werd naar Belgische wetgeving door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (de WIBP).

De omzetting van de richtlijn IORP II impliceert bijgevolg een wijziging van de WIBP. De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten moet eveneens aangepast worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn 2016/2341 van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2003 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening