25 mrt 2016 15:00

Omzetting van de richtlijn over het Europees beschermingsbevel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn over het Europees beschermingsbevel.

Deze richtlijn* definieert de regels die het een lidstaat, waarin een specifieke beschermingsmaatregel is genomen, mogelijk maken een Europees beschermingsbevel uit te vaardigen waardoor een andere lidstaat ononderbroken bescherming kan bieden aan een bepaalde persoon op zijn grondgebied. 

Het voorontwerp van wet maakt het mogelijk dat het openbaar ministerie, op verzoek van een buitenlandse autoriteit en conform het Belgische recht, maatregelen neemt ter bescherming van een beschermde persoon die in België woont of verblijft. Het openbaar ministerie kan voortaan een verzoek overmaken aan een collega van een andere lidstaat met het oog op de erkenning en de handhaving van een Belgische beschermingsmaatregel in de lidstaat waar de beschermde persoon wenst te verblijven.
Dit voorontwerp van wet vormt een specifieke toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning en maakt eveneens deel uit van een coherent en globaal geheel van maatregelen in verband met de rechten van het slachtoffer. Het werd op de Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen goedgekeurd en wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

* richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011