20 mrt 2021 08:56

Omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket.

Het ontwerp wijzigt verschillende koninklijke besluiten met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket in Belgisch recht. Dit pakket bestaat uit de Europese Richtlijn 2016/797/EU betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en de Europese Richtlijn 2016/798/EU inzake veiligheid op het spoor. De omzetting van beide richtlijnen heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaraan moet worden voldaan om de interoperabiliteit binnen het spoorwegsysteem in de Europese Unie tot stand te brengen.

De ministerraad heeft op 8 januari 2021 al een ander ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat deel uitmaakt van de omzetting van het vierde spoorwegpakket, technische pijler, namelijk het koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat nu wordt goedgekeurd, heeft enkel tot doel om de terminologie van verschillende koninklijke besluiten aan te passen aan de terminologie van de Spoorcodex zoals gewijzigd bij de wet van 20 januari 2021, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan deze besluiten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten beraadslaagd in de Ministerraad met het oog op een gedeeltelijke omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket