26 feb 2021 18:33

Omzetting van Europese richtlijnen inzake Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed die bepaalde Europese richtlijnen omzet in Belgisch recht.

Het voorontwerp beoogt hoofdzakelijk de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2019/878 tot wijziging van richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen. Daartoe wijzigt het voorontwerp de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

In het kader van deze wijziging van de bankenwet van 25 april 2014 beoogt het voorontwerp van wet ook de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van richtlijn (EU) 2019/2034 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsdomeinen en tot wijziging van richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU.

Dit voorontwerp strekt ook tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/879 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU met betrekking tot de verliesabsorptie en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Wat de wijzigingen van richtlijn (EU) 2015/849 betreft, verzekert dit voorontwerp ook de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van richtlijn 2019/2177 tot wijziging van richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), van richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Daarnaast wordt dit ontwerp aangevuld met een aantal technische correcties en aanvullende wijzigingen die verband houden met het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2019/878 8 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 en houdende diverse bepalingen