18 dec 2015 17:52

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in het Belgische recht omzet. 

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp zet richtlijn 2014/24/EU over het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn 2014/25/EU over de speciale sectoren om en past de Belgische wetgeving aan. De richtlijnen sluiten aan op de strategie 'Europa 2020 - Een duidelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' en hebben twee doelstellingen:

  • ze verhogen de efficiëntie van de overheidsopdrachten door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren, die nuttig zijn voor alle ondernemers en die de toegang voor KMO's en grensoverschrijdende inschrijvers vegemakkelijken
  • ze laten de aankopers toe, de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie, door middel van de strijd tegen klimaatverandering, de ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid, sociale insluiting en het verzekeren van kwaliteitsvolle sociale diensten

De richtlijnen wijzigen ook de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur. 

In tweede lezing nam de ministerraad ook nog enkele maatregelen in de strijd tegen sociale dumping:

  • het aantal onderaannemers in de verticale keten moet beperkt worden tot maximaal twee per specialisme
  • de vereiste erkenning als aannemer dient uitgebreid te worden naar alle onderaannemers in de keten
  • het verplicht prijsonderzoek, zoals ingeschreven in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, vormt een belangrijk instrument in de strijd tegen sociale dumping

In januari 2016 start een werkgroep, op initiatief van het kabinet van de Eerste Minister, om de impact te bestuderen van de uitvoering van de maatregelen tegen sociale dumping. De sociale partners van de bouwsector maken deel uit van de werkgroep.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.