01 feb 2013 11:54

Omzetting van twee Europese richtlijnen over de openbare verhandeling van beleggingsinstrumenten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat twee Europese richtlijnen over de openbare verhandeling van beleggingsinstrumenten in Belgisch recht omzet.

De omzetting betreft twee richtlijnen: richtlijn 2010/78/EU, de zogenaamde Omnibus I-richtlijn, en richtlijn 2010/73/EU die de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn wijzigt. Met de omzetting van deze laatste richtlijn brengt het voorontwerp van wet wijzigingen aan in de prospectuswet, de transparantiewet en de wet van 2 augustus 2002. De richtlijn:

  • verbetert de bescherming van de beleggers, door de wijziging van bepaalde drempels die aangeven wanneer een aanbieding als openbaar wordt beschouwd
  • vereenvoudigt en verduidelijkt de geldende regeling. De definitie van de gekwalificeerde beleggers is voortaan afgestemd op de definitie van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen die in de MiFID-richtlijn wordt gehanteerd
  • vermindert de kosten die de uitgevende instellingen moeten dragen. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen prospectus meer te worden opgesteld voor het merendeel van de aanbiedingen die zijn voorbehouden voor het personeel en is het bedrag van 2.500.000 euro, waarboven een openbare aanbieding wordt geharmoniseerd door de richtlijn, opgetrokken tot 5.000.000 euro.

De richtlijn vervolledigt de harmonisering die was ingevoerd door de prospectusrichtlijn. Naast de omzetting bevat het voorontwerp van wet een aantal diverse bepalingen waarmee de bestaande wettelijke regeling wordt aangevuld om de beleggers beter te beschermen. 

voorontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en houdende diverse bepalingen