03 jun 2016 19:22

Onderhandelingsmandaat voor het samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

De ministerraad geeft mandaat aan minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem om met de gewestelijke bevoegde ministers te onderhandelen over het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie Gewesten voor de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020.

België moet het energie-klimaat-pakket uitvoeren over de periode 2013-2020. Op 4 december 2015 werd een politiek akkoord bereikt tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het akkoord werd goedgekeurd op de ministerraad van 18 december 2015 en op het Overlegcomité van 23 december 2015.

Het akkoord bevat de te leveren inspanningen in termen van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor de non-ETS-sector, de doelstellingen over hernieuwbare energie, de verdeling van de inkomsten van de veiling van CO2eq emissierechten en de verbindingen van België in het kader van de internationale financiering. Dit is voorzien in de beslissingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC).

De ministerraad geeft mandaat aan Marie Christine Marghem om over het samenwerkingsakkoord te onderhandelen met de gewestelijke bevoegde ministers. Daarnaast is ze belast met het zo snel mogelijk vrijmaken van de middelen van de veilingopbrengsten van de CO2-emissierechten, zodra een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd wordt in Overlegcomité.