17 jun 2016 14:51

Ondersteuning aan OCMW's voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel bevat om de OCMW's te ondersteunen bij de materiële en organisatorische noden voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Het voorontwerp van wet voorziet voor de OCMW's een bijkomende toelage die gelijk is aan 10% van het toelagebedrag voor maatschappelijke dienstverlening of het leefloon. Deze toelage is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel, beperkt tot de jaren 2016 en 2017.

De maatregel heeft als doel om een vlottere maatschappelijke integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te bevorderen. Daarnaast moet het de OCMW's in staat stellen zich zo te organiseren dat zij deze personen kunnen begeleiden, bijvoorbeeld in de zoektocht naar opleidingen, een woning en naar scholen voor hun kinderen.

Het voorontwerp kadert in de opvolging na de asielprocedure om de OCMW's in staat te stellen de begeleiding op te volgen van vluchtelingen en personen die van de subsidiaire beschermingsstatus genieten en die in 2016 voor het eerst, ten gevolge van de asielcrisis, hulp vragen bij het OCMW. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.