30 jun 2023 17:06

Ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.

Het voorontwerp beoogt een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen ter compensatie van de verhoging van het minimumloon voor de gelegenheidsarbeiders in de fruit- en groenteteelt. De niet te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 1,23 euro per uur vermenigvuldigd met het totaal aantal uren gelegenheidsarbeid die in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 worden gepresteerd.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt als volgt tegemoet te komen aan het protocolakkoord van 22 december 2022 van de sociale partners van de paritaire comités 144 en 145:

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw
  • het aantal dagen als uitzendkracht blijft ongewijzigd
  • daarnaast is er een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (100 halve dagen, in plaats van 50 hele dagen, zijn mogelijk). Deze speciale regeling geldt niet voor de uitzendarbeid
  • de specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden afgeschaft, met uitzondering van de specifieke dagforfaits voor de witloofsector
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (cao)
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

Bovendien heft het ontwerp van koninklijk besluit de bepalingen op die werden ingevoerd tijdens de periode van de coronacrisis en die vandaag niet langer van kracht zijn. De maatregelen in dit ontwerp van koninklijk besluit treden in werking op 1 juli 2023. Het besluit is niet meer van kracht na 31 december 2023, behalve wat betreft de bepalingen van tijdens de coronacrisis.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis et 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders