04 jun 2021 15:58

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreffende de oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Dit voorontwerp van wet zet de Europese Richtlijn 2019/633/EU om. De richtlijn wil leveranciers van voedings- en landbouwproducten beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken door hun afnemers. De richtlijn bevat een minimumlijst van verboden oneerlijke handelspraktijken tussen afnemers en leveranciers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, alsmede minimumregels voor de handhaving. De omzettingsmaatregelen van deze richtlijn worden geïntegreerd in Boek VI van het Wetboek van economisch recht.

De zwarte lijst van onder alle omstandigheden verboden oneerlijke marktpraktijken omvat de volgende elementen:

 • betalingstermijn van maximaal dertig dagen voor zowel bederfelijke als niet-bederfelijke landbouw- en voedingsproducten
 • annuleringstermijn korter dan dertig dagen voor landbouw- en voedingsproducten
 • eenzijdige wijziging van essentiële voorwaarden van de leveringsovereenkomst
 • betalingsverzoeken die geen verband houden met de verkoop van landbouw- en voedingsproducten van de leverancier
 • de afwenteling van kosten van verlies of bederf van landbouw- en voedingsproducten bij afnemer op de leverancier
 • de weigering van de schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van de leveringsovereenkomst
 • het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen
 • het dreigen met vergeldingsmaatregelen
 • een vergoeding eisen voor de kosten voor het onderzoeken van klachten van klanten aan de afnemer, niet toerekenbaar aan leverancier

De grijze lijst van verboden handelspraktijken, behoudens duidelijk overeengekomen, omvat het volgende:

 • het retourneren van onverkochte producten zonder enige vergoeding
 • een vergoeding voor opslag, uitstalling, opname of aanbieding
 • het (mede)financieren van kosten van promotieacties op producten
 • het vragen dat leverancier betaalt voor reclamekosten en/of marketingkosten voor de landbouw- en voedingsproducten
 • het vragen om betaling van personeel dat voor de inrichting van ruimten bestemd voor verkoop van producten van de leverancier wordt gebruikt

Deze lijsten kunnen worden uitgebreid bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht