23 jun 2006 17:00

Ontslag na herstructureringen

Acties werf arbeidsmarktbeleid

Acties werf arbeidsmarktbeleid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen en van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het generatiepact. Het ontwerp voert twee acties van de werf arbeidsmarktbeleid uit. De eerste brengt het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen in overeenstemming met het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen. De tweede versterkt de lastenverlaging in geval van herstructureringen. De eerste actie zorgt ervoor dat de verplichte tewerkstellingscellen uit het koninklijk besluit van 9 maart 2006 (*) automatisch in aanmerking komen voor de maatregelen die het koninklijk besluit van 16 juli 2004 voor de tewerkstellingscellen bestemt. Het gaat om de terugbetaling van outplacementkosten en de vermindering van RSZ-bijdragen. De tweede actie voert de beslissing van de ministerraad van 31 maart 2006 uit om in geval van herstructurering de verlaging van RSZ-bijdragen voor de nieuwe werkgever te versterken. De maatregel verhoogt vanaf 1 oktober 2006 de lastenverlaging van 400 euro gedurende drie kwartalen tot 1000 euro gedurende vijf kwartalen. Voor werknemers die 45 jaar zijn en ouder voorziet het ontwerp een bijkomende lastenverlaging van 400 euro gedurende 16 kwartalen. Die verlaging is dan gelijk aan die voor langdurig werkzoekenden die voldoen aan de minimumvoorwaarden. Dat betekent één jaar werkzoekend zijn als de werknemer ouder is dan 45 en zes maanden als hij 45 is of ouder. Die laatste maatregel was gepland tijdens de begrotingscontrole 2006. Na advies van de Nationale Arbeidsraad gaat het ontwerp naar de Raad van State. (*) De tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband opgericht naar aanleiding van de herstructurering van een onderneming, waarbij ten minste de werkgever, de representatieve vakorganisaties en het sectoraal opleidingsfonds (als dat bestaat) betrokken zijn. De openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding maakt ook deel uit van de tewerkstellingscel en neemt de directie ervan op zich. De tewerkstellingscel waakt over de concrete uitvoering van begeleidingsmaatregelen afgesproken in het kader van de herstructurering en opgenomen in het herstructureringsplan.