08 dec 2023 19:58

Ontwerp-amendement over de certificering van de jaarrekeningen van de Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp-amendement goed over de certificering van de jaarrekeningen van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

Het doel van dit amendement is om een artikel in te voegen in het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen in sociale zaken, dat op 16 november 2023 werd ingediend in de Kamer. Het in te voegen artikel heeft als doel om meer tijd te geven aan de contradictoire fase bij de certificering van de rekeningen van de OISZ door het Rekenhof, zodat de betrokken partijen (administraties, beheersorganen, Rekenhof) de nodige tijd hebben om de wederzijdse vragen te kunnen begrijpen en beantwoorden.

Het ontwerp-amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.