01 mrt 2019 17:07

Ontwerp van amendement bij de brexitwet over de overgangsperiode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van amendement goed bij het wetsontwerp over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Om de belastingplichtigen geen onmiddellijke gevolgen te laten ondervinden van de mislukte brexitakkoordonderhandelingen, wordt een overgangsperiode ingevoerd waarin het Verenigd Koninkrijk nog beschouwd wordt als deel van de EU voor de toepassing van de fiscale bepalingen. Het ontwerp van amendement stelt in de brexitwet het Verenigd Koninkrijk gelijk met een EU-lidstaat voor de toepassing van verscheidene fiscale wetboeken, met name het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, het wetboek der successierechten, het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en het wetboek diverse rechten en taksen.

Deze overgangsregeling geldt tot 31 december 2019. De Koning kan deze uiterste datum of het aanslagjaar wijzigen bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Deze uiterste datum bij het verstrijken van deze termijn wordt geëvalueerd. Bij positieve evaluatie kan de datum voor onbepaalde duur verlengd worden door een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad. Deze overgangsregeling geldt slechts in de mate dat er een wederkerigheid bestaat door het Verenigd Koninkrijk.

Het ontwerp van amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.