09 sep 2022 15:03

Ontwerp van omzendbrief vaccinatie COVID-19 voor federale ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) in de herfst van 2022 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Met dit ontwerp van omzendbrief wordt voorgesteld om de maatregelen rond de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie en voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij de vaccinatie opnieuw in werking te stellen voor de periode van 1 september tot 31 december 2022.

Dit voorstel ligt in het verlengde van de beslissing om iedere burger de mogelijkheid te geven om een herfstbooster te krijgen en deze bijkomende prikken te laten zetten in de vaccinatiecentra.