19 okt 2018 17:49

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt de bijzondere uitvoeringsbepalingen van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018, en zet reeks gerelateerde richtlijnen gedeeltelijk om, die met name deel uitmaken van het actieplan over legale migratie, aangenomen door de Europese Commissie in 2005.

In dit samenwerkingsakkoord werden, naast een aantal algemene bepalingen, de nadere bepalingen en regels betreffende volgende principes opgenomen:

  • modaliteiten van de aanvraag tot machtiging tot verblijf
  • geldigheidsduur van de machtiging
  • te volgen procedure in geval van mobiliteit voor hooggekwalificeerden, ICT’ers en onderzoekers
  • informatie-uitwisseling tussen de bevoegde overheden
  • afgifte van visa en verblijfsdocumenten

Het ontwerp zal worden voorgelegd op het volgende Overlegcomité.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen, en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten