08 jan 2021 15:59

Ontwerpomzendbrief betreffende de begrotingscontrole 2021

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerpomzendbrief goed met richtlijnen voor de begrotingscontrole 2021.

Deze ontwerpomzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voor de opmaak van de begrotingscontrole 2021, alsook voor de voorbereiding van de nota van het Monitoringcomité van 11 maart 2021.

De omzendbrief vraagt ook aan het Monitoringcomité om tegen 11 maart 2021 een geactualiseerde meerjarenraming 2021-2024 te maken. De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de begroting en de meerjarenvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

Het is belangrijk om in het kader van deze oefening een duidelijk beeld te krijgen van de impact op de ontvangsten en uitgaven van de specifieke maatregelen die de regering neemt in het kader van de corona-gezondheidscrisis. Daarnaast zal de impact van de begrotingsmaatregelen van de regering voortaan permanent worden gemonitord.