01 sep 2023 15:12

Ontwikkeling van de digitale portefeuille ‘MyGov.be’

De ministerraad neemt kennis van de stand van zaken in de ontwikkeling van de app ‘MyGov.be’, waarmee de burger op een beveiligde manier gebruik kan maken van overheidsdiensten.

Op Europees niveau lopen momenteel onderhandelingen over de zogenaamde eIDAS-verordening. Die voorziet dat elke lidstaat verplicht zal zijn om uiterlijk binnen de 18 tot 24 maanden na de inwerkingtreding ervan een ‘Digital Identity Wallet’ of digitale portefeuille ter beschikking te stellen.

In België zal die de vorm aannemen van de beveiligde app voor smartphone genaamd 'MyGov.be'. De FOD BOSA is verantwoordelijk voor het beheer van het ontwikkelingsprogramma, in samenwerking met andere administraties.

MyGov.be beoogt verschillende overheids- en administratieprocessen te vereenvoudigen voor burgers en ondernemingen, met oog voor de bescherming van persoonsgegevens. De app bestaat uit de volgende vijf strategische componenten:

  • mobiele digitale identiteit: functies voor identificatie, authenticatie en elektronische handtekening of stempel
  • communicatie: de mobiele versie van de eBox is een gestandaardiseerd platform voor communicatie tussen de verschillende actoren van het systeem
  • procedures: één enkel loket voor procedures en transacties
  • evidence: terbeschikkingstelling van documenten, attesten en gegevens of attributen
  • user data: hiermee kan de gebruiker zelf beslissen over de functionaliteiten en de gegevens die beschikbaar zijn in het systeem

Een eerste versie van MyGov.be wordt verwacht tegen eind 2023.