17 mei 2024 20:12

Ontwikkeling van de Jubelparksite: masterplan en tweede tussentijdse voortgangsverslag

De ministerraad keurt het masterplan voor de opwaardering en herinrichting van de Jubelparksite en het tweede tussentijdse voortgangsverslag van het project goed.

In 2022 heeft de ministerraad de ambitie uitgesproken om de hele Jubelparksite op te waarderen door een masterplan voor 2030 op te stellen. Daarnaast moet een cultureel programma de site een nieuwe dynamiek geven in het vooruitzicht van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk België. Op 20 juli 2023 werd het eerste voortgangsverslag voorgelegd waarin niet alleen een stand van zaken werd gegeven over de verschillende initiatieven van de vzw Horizon 50-200, die de opdracht heeft gekregen om dit project te leiden, maar waarin ook de eerste richtlijnen voor het masterplan werden uiteengezet.

Er wordt nu een tweede voortgangsverslag voorgelegd waarin naast een overzicht van de lopende initiatieven, een voorstel voor het masterplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministerraad. In dit masterplan worden drie krachtlijnen geïdentificeerd om de Jubelparksite aantrekkelijker te maken en er dé plaats van te maken om het tweehonderdjarig bestaan van België te vieren. Deze krachtlijnen zijn:

  • de Jubelparksite wordt een dynamische plek voor iedereen
  • de Schuman-Merode-as wordt omgevormd tot een grootstedelijke esplanade met een ondergrondse ruimte die als ruggengraat van de site fungeert
  • een site met moderne infrastructuur voor erfgoed, herdenking en wetenschap

De voorgestelde krachtlijnen worden vertaald in acties die de gedeelde strategische visie van de directies van de instellingen op de site weerspiegelen. Deze ingrepen zullen leiden tot een grondige transformatie van de site.

De ministerraad draagt de minister belast met Beliris op om een openbare studieopdracht te lanceren voor de uitvoering van het masterplan en gaat akkoord met de opname van een extra bedrag van 25,2 miljoen euro voor Beliris ten laste van de begroting 2025, om de btw en reserves te dekken die nodig zijn voor de opdrachten voor studies en de opdrachten voor werken.

Tot slot worden de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie opgedragen om een operationeel plan voor te leggen voor de noodzakelijke verhuizing en de toekomstige inrichting van de zones die geïmpacteerd worden door het masterplan.