27 nov 2009 12:06

Ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de Belgische internationale samenwerking wijzigt (*). Het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel past de wet aan de evolutie binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking aan. De regering leeft nieuwe internationale verbintenissen na zoals de milleniumontwikkelingsdoelstellingen, het nieuwe Europese beleid over ontwikkelingssamenwerking, de Europese gedragscode en de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp.

Ze heeft zich ertoe verbonden tegen 2010 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. Die verbintenis werd bevestigd in de begrotingswet voor 2010. Daarnaast past ze de ontbinding van de hulp toe zoals de OESO heeft aanbevolen en ze heeft een proces ter hervorming van de hulpmodaliteiten op gang gebracht om de doeltreffendheid van de directe bilaterale hulp te verhogen. De aanpassing van de wet biedt nu de gelegenheid om die nieuwe doelstellingen, beginselen en methodes in de wet op te nemen.

Daarnaast vult het voorontwerp lacunes aan op het vlak van de humanitaire hulp. De verwijzingen naar de humanitaire hulp zijn eveneens gebaseerd op de nieuwe internationale concepten. 

 (*) Voorontwerp van wet betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking.