28 jun 2021 10:33

“Ook rechters gaan voluit voor digitalisering!” Resultaten van het gebruikersonderzoek JUSTNEW naar de digitale behoeften van korpschefs, rechters, griffiers en gerechtelijk personeel in burgerlijke zaken.

 

 “Ook rechters gaan voluit voor digitalisering!”

Dit is de conclusie van Fabienne Bayard, voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken, bij kennisname van de resultaten van het gebruikersonderzoek JUSTNEW naar de digitale behoeften van korpschefs, rechters, griffiers en gerechtelijk personeel in burgerlijke zaken. Het onderzoek ontkracht het beeld dat de rechtbanken zelf hardnekkig vasthouden aan papier, integendeel. Wel blijkt, net zoals in het eerste gebruikersonderzoek van het College bij de burgers, advocaten e.a. dat er voor een succesvolle digitalisering rekening moet worden gehouden met hun specifieke wensen en noden.

Zo willen de rechters kunnen werken op basis van een digitaal dossier, waarin ze gemakkelijk kunnen navigeren, redigeren, delen, uitwisselen, opvolgen en samenwerken. Dit gekoppeld aan een strikt toegangsbeheer, een veilige werkomgeving en een performante digitale hulp. Minstens even belangrijk is  kunnen beschikken over modern materiaal (laptops, tablets, schermen, video) met snelle verbindingen en functies zoals schrift- en spraakherkenning, digitaal tekenen en een rechtstreekse toegang tot juridische bibliotheken en databanken. Digitale zittingen moeten een gelijkwaardige plaats innemen naast fysieke zittingen, met flexibele planningen. De beweerde schrik voor de digitale rechter wordt alvast niet bevestigd, integendeel. Door digitalisering en automatisering hopen rechters juist meer tijd te kunnen vrijmaken voor het inhoudelijke werk en complexe zaken.

Ook de griffiers en het gerechtelijk personeel gaan voluit voor digitale dossiers en zittingen, maar leggen andere accenten. Zo ligt er meer nadruk op het centraal beheer van alle nieuwe, hangende en afgesloten dossiers via dashboards, statusopvolging en een dynamisch beheer van taken(toewijzing), dossiersamenstelling, planningen, zittingen en boekhouding. Daarvoor is het vanzelfsprekend absoluut nodig dat elk personeelslid beschikt over modern materiaal waar ook van thuis uit mee gewerkt kan worden.

Leidinggevenden willen daarnaast ook via rapporten en statistieken meer zicht hebben op de werklast en doorlooptijden, niet alleen voor de eigen rechtbank maar ook ter vergelijking met andere rechtbanken.

Digitale platformen moeten daarbij toegankelijk, gebruiksvriendelijk en gestandaardiseerd zijn, met een maximale automatisering van repetitieve taken.

Digitalisering is niet alleen een kwestie van willen, maar ook van kunnen. Elementen waarover de rechtbanken en het College niet alleen beslissen, spelen daarin ook een rol: een aangepaste wetgeving, flexibiliteit in de werkorganisatie, begeleiding en opleiding, een performante IT-organisatie en- ondersteuning en een duurzaam IT-meerjarenbeleid dat vertrekt vanuit een visie.

Het College van de hoven en rechtbanken heeft met deze gebruikersonderzoeken alvast essentiële bouwstenen aangereikt voor een succesvolle digitalisering. Het is nu aan het beleid om de extra aangekondigde IT-budgetten op passende wijze te besteden, rekening houdend met de behoeften die we zojuist hebben geïdentificeerd.

CONTACT & INFO :

FR / Hannane Ahedar, Manager Communication, 0484/60.00.49

NL / Hannie Van den Bilcke, Communicatie Manager, 0473/24.63.70

E-mail : cct-chr.communication@just.fgov.be