20 jul 2023 16:14

Op initiatief van Zakia Khattabi stemt de federale regering definitief in met de opname van het misdrijf ecocide in het strafwetboek

Na een eerste passage op de regering in november 2022, en in navolging van het advies van de Raad van State van 9 juni, heeft de ministerraad donderdag in tweede lezing het wetsvoorstel van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, tot hervorming van boek 2 van het Strafwetboek goedgekeurd. Het doel van de hervorming is om ons verouderde wetboek van strafrecht aan te passen aan nieuwe vormen van criminaliteit en de prioriteiten in strafzaken te herzien. Hieronder valt ook ecocide, een nieuwe vorm van criminaliteit en een belangrijk onderwerp dat wordt verdedigd door federale minister van Milieu, Zakia Khattabi.

De term "ecocide" wordt sinds 1970 gebruikt in de internationale politiek en door het maatschappelijk middenveld. Het verwijst naar een uitzonderlijke aantasting van het milieu die een negatieve impact heeft op een groep mensen, en dit voor zowel voorgaande, huidige als toekomstige generaties. Ecocide is opgenomen in de nationale strafwetboeken van 11 landen.

Voor de federale minister van Leefmilieu is het van vitaal belang dat België zich aansluit bij deze regelgeving: "De natuur is ons eerste vangnet: ze zuivert onze lucht en ons water, voorziet ons van voedsel, absorbeert en slaat koolstof op en vormt een bolwerk tegen klimaatrampen: branden, overstromingen, droogtes, enz. Ernstige milieuschade die op lange termijn schade toebrengt aan de ecosystemen waarvan de menselijke gezondheid afhangt, mag niet ongestraft blijven. Hoewel de definitie beperkter is dan ik had gehoopt, ben ik blij dat België zich nu heeft aangesloten bij deze groep van pionierslanden op dit gebied".

Hoewel de draagwijdte van de bepaling moest worden aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad van State, zal het nieuwe misdrijf het mogelijk maken om ernstige milieuschade die in strijd is met de federale wetgeving te kwalificeren als ecocide. Op internationaal niveau kan ecocide worden vervolgd als het land waar de schade wordt veroorzaakt ecocide ook strafbaar stelt in zijn wetgeving. Ecocide wordt als een ernstig misdrijf beschouwd en wordt daarom in de nieuwe strafmaat opgenomen op niveau 6 (d.w.z. gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar).

Deze belangrijke stap vooruit van de federale regering inzake het strafrecht is een uitnodiging aan de regionale overheden in ons land en aan andere landen om het misdrijf ecocide op te nemen in hun wetgevend kader om dit misdrijf nog doeltreffender te bestrijden.