17 jul 2015 19:03

Opdrachten, samenstelling en werking van het Strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregels van het Strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen vastlegt.

Krachtens het Wetboek van economisch recht wordt het Comité dat belast was met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan vervangen door een Strategisch comité.

Dit Strategisch comité neemt, naast de opdrachten van het Kwaliteitscomité, de bevoegdheid over van adviesverstrekking vóór de aanneming van ontwerpen van koninklijk besluit met het oog op de aanwijzing van gegevensbeheerders en –initiatoren in de KBO. Deze bevoegdheid behoorde voordien toe aan de Coördinatiecommissie, die bij de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht werd opgeheven.

De samenstelling van het comité wordt bovendien uitgebreid naar vertegenwoordigers van de gefedereerde entiteiten en de lokale en provinciale besturen.

De werkingsbepalingen van het strategisch comité komen overeen met die van het Kwaliteitscomité.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan