20 feb 2004 18:05

Open brief van Eerst Minister

Open brief van Eerst Minister Guy Verhofstadt aan de bedrijfsleiders uit de bouw

Open brief van Eerst Minister Guy Verhofstadt aan de bedrijfsleiders uit de bouw

34 bedrijfsleiders uit de bouw doen vandaag in enkele kranten het voorstel om 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Ze koppelen dit voorstel echter aan een aantal voorwaarden. In hun bijdrage roepen ze de eerste minister op om concrete maatregelen te nemen rond vier krachtlijnen. Enigszins retorisch vragen ze: "Waarop wacht u, mijnheer de Eerste Minister?". Ik vind dit een goed en positief initiatief vanwege de bouwsector. Ze geven aan dat ze constructief willen meewerken om het objectief van 200.000 nieuwe jobs te halen. Ik wil ter verduidelijking wel aangeven dat ikzelf, noch de hele regering, op iets aan het wachten zijn. Reeds een maand geleden hebben wij in Gembloux reeds een pak concrete maatregelen genomen die tegemoet komen aan de verzuchtingen van deze bedrijfsleiders. Op andere punten zijn ook al voordien een heel aantal initiatieven genomen. Graag overloop ik deze initiatieven en maatregelen volgens de vier krachtlijnen van de open brief: 1. Een gecoördineerd beleid inzake overheidsinvesteringen De meeste investeringsbevoegdheden zijn regionale bevoegdheden. De enige grote federaal gebleven investeringsbevoegdheid is het spoor. Daarvoor worden de volgende jaren wel degelijk aanzienlijke budgetten uitgetrokken: 560 miljoen euro in 2005, 625 miljoen euro in 2006 en 660 miljoen euro in 2007. Daarnaast lopen nog heel wat grote bouwprojecten die samen goed zijn voor vele honderden miljoenen euro's: de renovatie en uitbreiding van het Congressenpaleis, de renovatie van het Paleis voor Schone Kunsten, het Berlaymontgebouw, de gerechtsgebouwen in Antwerpen en Mons naast nog vele andere. De brutovorming van het vast kapitaal door de gezamelijke overheid nam meer toe dan de groei van de nationale economie: 1,6% in 2002 en 1,2% in 2003. Bovendien lopen we de internationale investeringsachterstand die inderdaad bestaat, in. 2. Bijdragen tot de beheersing van de bouwkosten De bouwsector wordt door de federale overheid fiscaal sterk ondersteund, via de wijze van belasting van het onroerend goed in de personenbelasting, maar ook via de zeer uitgebreide aftrekregeling voor intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. Er is bovendien nog voorzien in het regeerakkoord dat deze leningen hervormd zullen worden om iedereen de mogelijkheid te bieden een eigen huis te verwerven. Daarnaast geldt vandaag reeds een BTW-tarief van 12% voor sociale woningbouw en recent werd de BTW-verlaging tot 6% voor arbeidsintensieve diensten, waaronder de renovatie en het herstel van woningen die 5 jaar of ouder zijn, verlengd tot 2005. Bovendien dringt de Belgische regering al een tijd aan bij de Europese Commissie om een BTW-verlaging voor de bouw permanent mogelijk te maken. Wat betreft de verlaging van de sociale lasten is er een stijging van de lastenverlaging van 5% van het BBP in 2005. Daarnaast is er vanaf 2004 een bijkomende lastenverlaging van een half miljard euro in 2004 en een half miljard euro in 2005. Het is inderdaad zo dat de bouwsector met haar 65% patronale bijdrage het hoogst scoort van alle sectoren. Maar we moeten er wel bij zeggen dat dit vooral ligt aan de zeer hoge sectorale bijdragen, waar de sector zelf enigszins verantwoordelijk voor is. 3. Streven naar kwaliteit en duurzame ontwikkeling Los van het feit dat heel wat bevoegdheden omtrent duurzaam bouwen regionale materie is, heeft ook de federale overheid terzake verschillende inspanningen gedaan. Tijdens de vorige legislatuur zijn fiscale stimulansen ingebouwd voor duurzame energie. Waar we inderdaad nog moeten aan werken en we ook in het Regeerakkoord hebben geschreven, is de problematiek van de levenscyclus van materialen. Wat betreft het zwartwerk heeft de regering de inspectiediensten gereorganiseerd met concreet een centrale planning en aansturing, databanken die uitzicht geven op een directe controle en met 90 extra personeelsleden. Bovendien werd de achterhaalde reglementering inzake het verbod op zaterdagwerk en het werken voor 7 uur 's morgens en na 18 uur 's avonds in samenspraak met de sector geactualiseerd. 4. Een evenwichtig rechtskader en een bedrijfsvriendelijk klimaat scheppen In Gembloux werd hieromtrent een vrij groot pakket aan maatregelen goedgekeurd. Zo is er de vereenvoudiging van de vestigingswet waarover tegen 1 september een concreet voorstel zal gedaan worden. Vanaf 1 juli 2004 zullen bedrijven geen attesten meer moeten opsturen voor overheidsopdrachten. Bovendien werkt de regering ook aan een elektronisch platform met de volledige cyclus van overheidsopdrachten. Op de tweedaagse ministerraad van 20 en 21 maart zal de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging een voorstel ter vereenvoudiging van de veiligheids - en gezondheidscoördinatoren op bouwwerven op tafel leggen. Tot slot is de regering bezig met een rits van maatregelen aan maatregelen om de arbeidsorganisatie te versoepelen. Ik wil met deze opsomming niet beweren dat alles wat mogelijk is reeds is gedaan. Ik wil enkel aangeven dat wij niet hebben gewacht. Om verdere knelpunten nog uit te werken neem ik graag de handschoen, uitgeworpen door de 34 bedrijfsleiders uit de bouw op en wil ik samen met hen werken aan die 20.000 nieuwe jobs. Guy Verhofstadt