03 feb 2023 16:43

Openbaar ambt: aanrekening van het rouwverlof op de periode van het gewaarborgd loon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanrekening van het rouwverlof voor de personeelsleden van het federale openbaar ambt.

De wet van 27 juni 2021 voorziet een uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Het ontwerp beoogt voor de contractuele personeelsleden de bijkomende dagen rouwverlof aan te rekenen op de periode van het gewaarborgd loon naar analogie met de aanrekening van het rouwverlof op de periode van het gewaarborgd loon voor werknemers in de privésector.

Concreet is er enkel een aanrekening op het ziektekapitaal voorzien:

  • er moet een verlof wegens ziekte (behalve bij beroepsziekte, arbeidsongeval of arbeidswegongeval) direct aansluiten op een rouwverlof
  • en de 5de rouwverlofdag moet aansluiten bij de 4de rouwverlofdag
  • dan wordt het rouwverlof vanaf de 5de dag in mindering gebracht op het ziektekapitaal

Dit betekent niet dat het personeelslid zich met terugwerkende kracht in orde moet stellen met de regels rond het toezicht op de afwezigheden wegens ziekte. Het personeelslid moet zijn werkgever dus niet verwittigen en moet niet met terugwerkende kracht een geneeskundig getuigschrift laten opmaken door zijn behandelend arts. Hij/zij kan niet met terugwerkende kracht worden onderworpen aan een medisch onderzoek door de controlearts.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en vervolgens ter advies aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de aanrekening van het rouwverlof