01 sep 2023 15:12

Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van het stelsel van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime bij het federaal administratief openbaar ambt.

Sinds 20 november 2022 is het voor werknemers uit de privésector mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime.

Het ontwerp beoogt deze maatregelen ook in te voeren bij het federaal openbaar ambt. Binnen dit kader kan elke organisatie zelf bepalen of ze deze flexibiliteitsmaatregelen al dan niet zal toepassen. Elke organisatie kan daarnaast zelf nog een aantal eigen accenten leggen, rekening houdend met de bestaande arbeidsorganisatie, de noden van de organisatie en van de personeelsleden. Bovendien past deze benadering van de implementatie van de voltijdse vierdaagse werkweek en/of het wisselend weekregime in een federale overheidsdienst perfect in het deconnectiebeleid van de federale overheid.

Een personeelslid kan enkel vragen om in de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselend weekregime te stappen als deze arbeidsregelingen zijn ingevoerd binnen zijn federale overheidsdienst en als hij de toestemming heeft van de leidend ambtenaar. De toestemming geldt voor minimum drie maanden en maximum zes maanden. Het personeelslid kan niet verplicht worden om te werken volgens een van deze arbeidsregelingen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime