14 jul 2023 17:39

Openbaar ambt: kennismakingstraject voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt aan te moedigen.

Het ontwerp beoogt een aanwervingstraject voor personen met een handicap te creëren, het “kennismakingstraject” genaamd. Concreet bevat het kennismakingstraject vier fases:

  • een verlichte selectieprocedure
  • een flexibele stage gedurende zes maanden, die eventueel verlengd kan worden
  • een klassieke statutaire stage van zes maanden, die eventueel verlengd kan worden
  • een benoeming tot rijksambtenaar bij een positieve evaluatie

Een federale dienst kan personen met een handicap aanwerven binnen dit traject voor zover hij niet voldoet aan de 3%-norm. Het personeelslid beschikt over een specifiek verlofstelsel met de mogelijkheid om deeltijds te werken. Hij krijgt een  begeleider toegewezen die hem begeleidt en ondersteunt. Hij wordt verloond overeenkomstig de klasse of graad van zijn functie. De aanwervende dienst beschikt tijdens de eerste zes maanden, die eventueel verlengd kunnen worden, over een soepele beëindigingsmogelijkheid. Het kennismakingstraject vormt geen verplicht parcours dat personen met een handicap moeten afleggen om als rijksambtenaar te worden benoemd. De mogelijkheid om een gewone statutaire stage af te leggen blijft naast deze bijkomende optie bestaan.

Het kennismakingstraject beoogt voornamelijk de tewerkstelling van personen met een handicap binnen het federaal administratief openbaar ambt te bevorderen door een periode van wederzijdse aanpassing tussen de werkgever en de werknemer in te lassen. Het einddoel van dit specifieke traject is te fungeren als hefboom tussen de specifieke doelgroep enerzijds en de federale overheid als aantrekkelijke en inclusieve werkgever anderzijds.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.