27 okt 2006 17:00

Openbaar Ambt: meer mobiliteit voor meer kwaliteit

Voortaan is mobiliteit naar de federale administraties mogelijk

Voortaan is mobiliteit naar de federale administraties mogelijk

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad in tweede lezing en na overleg met de vakbonden het ontwerp van koninklijk besluit goed over de mobiliteit van de federale statutaire personeelsleden. Het gaat om een grondige hervorming van het mobiliteitssysteem van de ambtenaren tussen de verschillende machtsniveaus. Dankzij de mobiliteit kan men ze nieuwe loopbaanperspectieven bieden en zo de kwaliteit van de diensten verbeteren. Tot nu toe konden ambtenaren enkel mobiliteit aanvragen binnen hun machtsniveau. Ze konden geen overplaatsing krijgen van een federale overheidsdienst naar een gefedereerde entiteit of omgekeerd. De nieuwe regeling verruimt de mobiliteit. Een federaal ambtenaar kan sneller en eenvoudiger worden overgeplaatst van een federale dienst naar een andere. Als de ministerraad beslist dat zijn betrekking in uitdoving is, zal hij ook zijn overdracht naar een gefedereerde overheid of aan elke andere overheid (gemeenten, provincies, OCMW's, officiële of gesubsidieerde onderwijsinstellingen, enz.) kunnen aanvragen. De ambtenaren van een gefedereerde entiteit kunnen zich ook kandidaat stellen voor een federale overheidsdienst. De interfederale mobiliteit wordt dus voor het eerst mogelijk. Dit opent niet alleen nieuwe rekruteringsmogelijkheden, maar biedt ook meer soepelheid voor de personeelsleden die een nieuwe impuls willen geven aan hun loopbaan.