23 jun 2006 17:00

Openbaar Ambt: meer mobiliteit voor meer kwaliteit

De mobiliteit naar de federale administraties zal voortaan mogelijk zijn

De mobiliteit naar de federale administraties zal voortaan mogelijk zijn

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de mobiliteit van de statutaire personeelsleden in het federaal administratief openbaar ambt. Het gaat om een grondige hervorming van het mobiliteitssysteem van de ambtenaren tussen de verschillende machtsniveaus, om hen nieuwe loopbaanperspectieven te bieden en zo de kwaliteit van de diensten die worden verleend aan de burgers, te versterken. Tot nu toe was de mobiliteit van de ambtenaren beperkt tot elk machtsniveau, zonder de mogelijkheid voor de personeelsleden om te worden overgeplaatst van een federale overheidsdienst naar een gefedereerde entiteit, en omgekeerd. Het vandaag goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit organiseert voortaan de mobiliteit in een veel breder terrein: Niet alleen wordt, voor een federaal ambtenaar, de mogelijkheid te worden overgeplaatst van de ene federale dienst naar de andere, vereenvoudigd en versneld. Maar bovendien zal deze voortaan de mogelijkheid hebben zijn terbeschikkingstelling aan een gefedereerde overheid of aan elke andere overheid (gemeenten, provincies, OCMW's, officiële of gesubsidieerde onderwijsinstellingen, enz.) aan te vragen, terwijl de statutaire personeelsleden van een gefedereerde entiteit zich ook kandidaat zullen kunnen stellen in een federale overheidsdienst. Voor het eerst wordt dus de interfederale mobiliteit mogelijk gemaakt. Dit opent niet alleen nieuwe rekruteringsmogelijkheden en biedt aldus een flexibele oplossing inzake personeelsbeleid, maar biedt ook meer soepelheid voor de personeelsleden die een nieuwe impuls willen geven aan hun loopbaan.