05 apr 2024 20:19

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting van vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het opstellen en openbaar maken van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de Richtlijn (EU) 2021/2101 betreffende de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren, gedeeltelijk om te zetten. Het gaat meer bepaald om de inhoud en de vorm van de informatie over de inkomstenbelasting die de vennootschappen moeten opstellen en openbaar maken. In het ontwerp worden ook de modaliteiten van de openbaarmaking bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België geregeld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat betreft het opstellen en het openbaar maken van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren