05 dec 2008 15:12

Openbare boekhouding

Boekhoudkundig plan en oprichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit

Boekhoudkundig plan en oprichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met het boekhoudplan dat van toepassing is op de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Het ontwerp richt ook de Commissie van de openbare comptabiliteit in als vervanging van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit.

De gewesten, de gemeenschappen en de diensten die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, moeten een algemene boekhouding voeren en een jaarrekening opstellen op basis van een genormaliseerd boekhoudplan. Dat boekhoudplan omvat een genormaliseerd rekeningstelsel en de basisregels voor de waardering van de activa en de passiva, de opmaak van de jaarrekening en de boeking en de aanrekening van de verrichtingen. De nieuwe Commissie van de openbare comptabiliteit zal advies geven over de regels van openbare boekhouding, de regels van het boekhoudplan aanpassen en de toepassingsregels opstellen, zodat men ze op eenvormige wijze kan toepassen in overeenstemming met de geldende internationale voorschriften. 

Het boekhoudplan is gebaseerd op de principes over de compatibliteit en de jaarrekening van de wetten van 16 en 22 mei 2003:

  • De begrotingsboekhouding wordt vervangen door een boekhoudkundige aanpak. 
  • De aanrekening in de begroting zal voor ontvangsten en uitgaven plaatsvinden op het moment dat ze in de boekhouding worden geregistreerd namelijk op het moment waarop het recht ten gunste of ten laste van de overheid ontstaat.
  • Het is gebaseerd op het Europese systeem van Nationale en regionale rekeningen dat de lidstaten van de EU een eenvormige opmaak van rekeningen  oplegt.
  • Het is geïnspireerd op de wettelijke voorschriften die gelden voor de ondernemingen, voornamelijk wat de balansrekeningen betreft (wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen).  

Het boekhoudplan en het genormaliseerde rekeningstelsel is uitgewerkt door de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit (wet van 15 maart 1991 houdende hervorming van de Rijkscompatibiliteit en de provinciale comptabiliteit).