19 mei 2011 17:40

Openbare diensten

Telewerk in de openbare diensten

  De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werknemers van het openbaar administratief ambt de mogelijkheid geeft om niet enkel regelmatig maar ook incidenteel te telewerken. Het ontwerp (*) dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde, moet de organisatie van het werk versoepelen. (*) tot wijziging van het kb van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt.