03 jul 2009 10:52

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Aanhangsels aan de bestuursovereenkomst 2009

Aanhangsels aan de bestuursovereenkomst 2009

De ministerraad heeft zes ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd met  aanpassingen van de bestuursovereenkomsten van de openbare insterllingen van sociale zekerheid. Het gaat om de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, het Fonds voor Arbeidsongevallen, de Rijksdienst voor sociale zekerheid, het Fonds voor de Beroepsziekten en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Die overheidsdienten hebben voor 2009 een budget aangevraagd dat gelijk is met het bedrag dat tijdens de begrotingscontrole 2009 is goedgekeurd.
 
Een zevende ontwerp past de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan.