13 jan 2023 19:34

Operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke het operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024 goed.

Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2023-2024 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden.

De operationele doelstellingen werden gekoppeld aan de zeven strategische doelstellingen, zoals bepaald in het strategisch plan 2022-2025:

  • sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken
  • het concurrentievermogen van onze bedrijven waarborgen en daarmee ook een eerlijke concurrentie garanderen
  • een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers
  • de inspectiediensten versterken om te zorgen voor een grotere slagkracht en meer impact
  • de administratie (met inbegrip van de digitalisering) en de wetgeving vereenvoudigen en de informatie verbeteren om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden
  • de pakkans van fraudeurs verhogen en de effectiviteit van de sancties verbeteren
  • sociale fraude voorkomen

Het actieplan 2023-2024 voorziet zowel in specifieke acties voor de arrondissementscellen als voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en voor de inspectiediensten. De beleidscellen bevoegd voor sociale fraudebestrijding rapporteren trimestrieel over de financiële opbrengsten van de sociale fraudebestrijding aan de staatssecretaris van Begroting.