28 feb 2014 15:54

Opheffing en oprichting van begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een amendement goed op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en houdende diverse bepalingen inzake begrotingsfondsen.

Het amendement heft bestaande organieke fondsen op met betrekking tot de afgesloten Europese programma’s en richt nieuwe organieke fondsen op, om de Europese programma’s 2014-2020 en andere projecten te kunnen verwezenlijken. Volgende fondsen worden na goedkeuring in het parlement opgeheven:

  • Fonds voor sociale economie
  • Belgisch Europees sociaal Fonds
  • Speciaal Fonds tot dekking van de uitgaven in het kader van het driveprogramma

Volgende fondsen worden opgericht:

  • Europees Asiel- en Migratiefonds (AMF) en Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) voor het programma 2014-2020 binnen de FOD Binnenlandse Zaken
  • Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het programma 2014-2020 binnen de POD Maatschappelijke Integratie
  • Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) voor het programma 2014-2020 binnen de POD Maatschappelijke Integratie
  • Oprichting van het BELINCOSOC Fonds binnen de FOD Sociale Zekerheid

ontwerp van wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat - ontwerp van amendement tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen