21 okt 2021 17:15

Opheffing van diverse artikelen van het organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit houdende organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht.

Sommige instellingen sturen de documenten opgesomd in de artikelen 41 tot en met 43 van het koninklijk besluit van 29 juli 1970 nog steeds naar de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), ter attentie van het Hoog Comité van Toezicht. Voortaan zijn de opdrachten van het Hoog Comité van Toezicht achterhaald, ofwel omdat ze nu bij andere instellingen zijn ondergebracht, ofwel omdat ze overbodig zijn geworden gelet op de evolutie van diverse regelgevingen.

Het ontwerp strekt er dus toe de artikelen 41 tot en met 43 van het koninklijk besluit van 29 juli 1970 houdende het organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht op te heffen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 41 tot 43 van het koninklijk besluit van 29 juli 1970 houdende organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht