02 dec 2022 15:41

Opheffing van het klimaatresponsabiliseringssmechanisme

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Klimaat Zakia Khattabi akkoord met een voorontwerp van bijzondere wet om het klimaatresponsabiliseringssmechanisme op te heffen.

Het mechanisme werd bij de zesde staatshervorming ingevoerd om de gewesten ertoe aan te zetten inspanningen te leveren om de toegewezen doelstellingen inzake het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. Talrijke juridische redenen verhinderen echter de uitvoering ervan.

Door de opheffing van het mechanisme komen federale veilinginkomsten vrij voor beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten