16 sep 2022 16:04

Opleiding van de leden van de hulpdiensten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

In het kader van de hervorming van het statuut van de brandweer werden er enerzijds opleidingsvereisten verbonden aan de voorwaarden om te bevorderen tot een hogere graad en werden er anderzijds brevetopleidingen vastgelegd per graad. Tot op heden is er echter geen uitvoering gegeven aan de bepaling van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones dat gaat over het behalen van een OFF4-brevet. Dat betekent dat er sinds de hervorming, die van start is gegaan op 1 januari 2015, geen opleiding werd uitgewerkt waarmee men het OFF4-brevet kan behalen en dat bijgevolg geen enkel personeelslid van de hulpverleningszones kan bevorderen tot de hoogste graad (kolonel).

Het ontwerp van koninklijk besluit, dat zoals gevraagd na de eerste lezing werd voorgelegd aan de Raad van State, heeft als doel deze leemte op te vullen en het nodige juridisch kader te creëren zodat de OFF4-opleiding zo snel mogelijk van start kan gaan. Deze opleiding is niet enkel van belang om te kunnen bevorderen tot kolonel, maar het is ook de bedoeling om dit als selectievoorwaarde voor de functie van zonecommandant in te voeren. In de praktijk zal de opleiding georganiseerd worden door de opleidingscentra van VESTA en HAINAUT in samenwerking met de universiteiten van Hasselt (UHASSELT) en Bergen (UMONS). Dit waarborgt de kwaliteit van de opleidingsinhoud en de vereiste samenhang tussen de OFF3- en OFF4-opleiding.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ook gebruikt om enkele louter juridisch-technische bepalingen te wijzigen. Het wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten