30 mrt 2007 17:00

Opleiding van treinpersoneel

Erkenning als opleidingsorganisatie voor het spoorwegpersoneel

Erkenning als opleidingsorganisatie voor het spoorwegpersoneel

Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurde, legt de criteria vast voor de erkenning als opleidingsdienst voor treinbestuurders en treinbegeleiders. Het schrijft ook de minimale inhoud van de opleiding en examens voor, de criteria voor de organisatie en de uitreiking van brevetten. Het ontwerp komt dus tegemoet aan de wet op de exploitatieveiligheid van de spoorwegen (art. 37 wet van 19 december 2006). Het beantwoordt ook aan de richtlijn (2004/49/EG) over de veiligheid op de communautaire spoorwegen die bepaalt dat de lidstaten de ondernemingen die spoorwegvervoer organiseren, de kans moeten bieden om over opleidings- en certificeringsmogelijkheden voor hun personeel te beschikken.