07 mrt 2008 12:40

Oprichting en organisatie van eHealth platform

eHealth-platform maakt uitwisseling van gegevens tussen alle betrokkenen uit de gezondheidszorg mogelijk

eHealth-platform maakt uitwisseling van gegevens tussen alle betrokkenen uit de gezondheidszorg mogelijk

De ministerraad keurde een ontwerp van wet goed over de oprichting en de organisatie van het eHealth platform. Het voorontwerp dat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde, creëert een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid dat eHealth-platform heet.

eHealth-platform wordt een beveiligd elektronisch uitwisselingsplatform waar alle betrokkenen uit de gezondheidszorg informatie kunnen uitwisselen met respect voor de persoonlijke levenssfeer en op een veilige manier. Zorgverleners, zorginstellingen, ziekenfondsen, FOD Gezondheidszorg, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, RIZIV, overheidssdiensten van gewesten en gemeenschappen, patiënten zullen zich geleidelijk aan op het netwerk kunnen aansluiten.

De bedoeling van eHealth is om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van de patiënt te verbeteren door relevante informatie over de patiënt en over de verstrekte zorgen op een goed georganiseerde wijze uit te wisselen. Een ander voordeel van eHealth is dat het zal bijdragen tot de vereenvoudiging van administratieve formaliteiten voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. Zorgverleners kunnen zo meer tijd vrijmaken voor hun patiënten. Ten slotte zal eHealth ook de voorbereiding en de evaluatie van het gezondheidsbeleid ondersteunen door informatie te ontsluiten uit  onderzoek en analyses. 

De verschillende betrokken diensten zullen het netwerk kunnen uitwerken met toepassingen die een belangrijke toegevoegde waarde leveren zoals:

  • elektronische voorschriften van geneesmiddelen opmaken,
  • dossiers elektronisch overmaken voor de medische evaluatie van personen met een handicap,
  • eletronische aanvragen indienen om een akkoord van de adviserende geneesheren te bekomen voor het toedienen van bepaalde zorgen,
  • elektronische uitwisseling  van gegevens uit medische dossiers tussen zorgverleners en patiënten.

eHealth zal door de betrokken partners uit de gezondheidszorg worden beheerd en uiteraard zal de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met de grootste zorg worden verzekerd.