20 jul 2017 19:15

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt de oprichting van deze nieuwe directie het maximaal vrijmaken van politiecapaciteit, zowel op lokaal als op federaal vlak, en het herinvesteren van de vrijgekomen middelen in de eigenlijke politietaken, waarvoor een algemene politiebevoegdheid vereist is. Op lokaal vlak wordt aldus gestreefd naar een grotere 24/7-beschikbaarheid van snelle politiehulp en naar een versterkt nabijheidskarakter. De federale politie zal op haar beurt de geïntegreerde politiesamenwerking intensiveren en haar slagkracht verhogen in de prioritaire veiligheidsdomeinen. Concreet gezien moet deze directie Beveiliging gelijkaardige opdrachten, die door verschillende korpsen en diensten worden uitgevoerd, samenbrengen binnen één nieuwe structuur.

Het voorontwerp van wet regelt in de eerste plaats de overdracht van het personeel vanuit drie bestaande diensten: de ambtenaren van het Veiligheidskorps, de militairen in actieve dienst met een graad van vrijwilliger of van onderofficier die zich kandidaat stellen en weerhouden worden, en de personeelsleden van Brussels Airport Company bekleed met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie die zich kandidaat stellen. In de nieuwe directie zullen dus hoofdzakelijk beveiligingsagenten werkzaam zijn: volwaardige en zorgvuldig opgeleide leden van het operationeel kader met een nieuwe graad en met zekere politiebevoegdheden.

De nieuwe directie DAB, bestaande uit 1600 VTE, zal instaan voor de beveiliging van:

  • de koninklijke paleizen
  • de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO
  • de internationale en Europese instellingen
  • de nationale en de internationale overheidsgebouwen
  • de kritieke infrastructuren
  • de nucleaire sites
  • de hoven en rechtbanken (inclusief bewaking en vervoer van gedetineerden)
  • de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

Ze zal ook instaan voor de punctuele beveiliging van politionele operaties en, in subsidiaire orde, de escortes.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet betreffende de beveiligingsassistenten en –agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie