29 apr 2016 17:41

Oprichting van een gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geen een ontwerp van koninklijk besluit goed over de oprichting van een gemeenschappelijke gegevensbank "Foreign Terrorist Fighters".

De Kamer van volksvertegenwoordigers stemde op 14 april 2016 de aanpassing van de wet op het politieambt waardoor het wettelijk mogelijk wordt dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gemeenschappelijke gegevensbanken oprichten om terrorisme en het extremisme dat tot terrorisme kan leiden, te voorkomen en te bestrijden. Deze gemeenschappelijke gegevensbanken maken het voor verschillende diensten die over verschillende bevoegdheden beschikken mogelijk om hun gegevens en informatie te delen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om een gemeenschappelijke gegevensbank op te richten over "Foreign Terrorist Fighters" (FTF). Deze gegevensbank integreert niet-geclassificeerde informatie van alle betrokken diensten die opgenomen wordt en ondersteunt de operationele samenwerking over de FTF's in de lokale taskforces. De personen die specifiek door deze gegevensbank geviseerd worden, zijn de FTF die in België gevestigde residenten zijn of die er verbleven hebben en die al dan niet de Belgische nationaliteit bezitten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor spoedadvies voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vervolgens aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit ter oprichting van een gemeenschappelijke gegevensbank "Foreign Terrorist Fighters" en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling Ibis - Het informatiebeheer - van hoofdstuk IV van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt