11 feb 2022 16:50

Oprichting van een “Hydrogen Test Facility” via het von Karman Instituut

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de uitvoering van het "Hydrogen Test Facility for scientific and applied research"-project in het kader van het Herstel- en Investeringsplan van de federale regering.

Onderzoekers en economen zijn het erover eens dat waterstof, in combinatie met hernieuwbare elektriciteit, een belangrijke rol zal spelen in de energietransitie naar een koolstofvrije industrie om tegen 2050 op Europees niveau klimaatneutraliteit te bereiken. Op termijn zal grijze waterstof moeten worden vervangen door hernieuwbare waterstof, zo nodig met behulp van koolstofarme waterstof, maar er zal ook moeten worden ingespeeld op een aanzienlijke groei van de vraag in sectoren die momenteel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en grondstoffen. In het licht van deze industriële transitie moeten een aantal technologische uitdagingen worden aangegaan. Het is belangrijk dat België in deze sector een voortrekkersrol blijft spelen. Er is echter een grote kloof tussen de huidige kleinschalige testfaciliteiten en het grootschalige industriële gebruik van waterstof.

Om de schaalvergroting tot een industriële demonstrator mogelijk te maken, wordt voorgesteld geschikte testinstallaties te bouwen die grotere hoeveelheden waterstof kunnen behandelen en opslaan. Dit internationale project beoogt de oprichting van een “Hydrogen Test Facility” via het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica. Het is de bedoeling op een nieuwe locatie een generieke infrastructuur te ontwikkelen die de verschillende faciliteiten kan huisvesten die nodig zijn om op grote schaal experimentele tests met waterstoftechnologieën uit te voeren. De faciliteit moet onderdak bieden aan toegepaste experimenten met betrekking tot de gehele waardeketen van de waterstofeconomie, met bijzondere aandacht voor wat onder de federale bevoegdheden valt.

Deze Belgische waterstoftestfaciliteit zal worden gebruikt als een gedeelde infrastructuur, die openstaat voor externe partners (uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen en industrie) om hun grootschalige experimenten ter plaatse of op afstand uit te voeren. Dit project strekt ertoe zowel de Belgische als de Europese waterstofstrategie te ondersteunen en deel uit te maken van het Europese landschap van waterstofonderzoeksinfrastructuren.

In het kader van het “Herstart- en Transitieplan”-initiatief (HTP) van het Herstel- en Investeringsplan van de federale regering is voor dit project een totaalbudget van 16,2 miljoen euro uitgetrokken (vast te leggen op kredieten 2022-2024). Dit bedrag dekt de haalbaarheidsstudie, de locatiekeuze/het -voorstel, de technische studies, de aankoop van het terrein, de bouw van een aangepast gebouw en de generieke basisuitrusting.